BALIKESİR İLİ 2021/1. KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI İSTİHDAMI HAKKINDA DUYURU!
26 Ekim 2021

BALIKESİR İLİ 2021/1. KAMU GÖREVLİSİ

OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI İSTİHDAMI HAKKINDA DUYURU!

 

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunu’nun 3. Maddesi, Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden,tıklayınız  kamu görevlisi olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyeni sözleşmeli aile çalışanı olarak, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde İlimizde 1 (bir) Aile Sağlığı Çalışanı istihdamı yapılacaktır. Aile Sağlığı Çalışanı olarak çalışmak isteyenlerin aşağıda yazılı olan belgeleri ve ekteki dilekçeler ile birlikte Müdürlüğümüze şahsen müracaatlarıgerekmektedir.

 

Başvuru şartları :

 

1-Söz konusu açılan pozisyona;

 

a)Türkiye de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru ( toplum sağlığı ), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlarbaşvurabilecektir.

 

b)Vekil ebe, hemşire, sağlık memuru ( toplum sağlığı ) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabileceklerdir.

 

2-Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden de başvurularalınacaktır.

 

3-Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar ( 657 sayılı kanun 4/A,4/B,4924 sayılı kanun 399 sayılı KHK, 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenlerbaşvurabilecektir.

 

4-     Başvurular, bir dosya ile şahsen sözleşme yapılacak kişi tarafından Müdürlüğümüze yapılacak olup posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

 

5-    Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsafeshedilecektir.

 

6-     657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesini A bendinin 4,5 ve 7. inci alt bentlerini taşıyorolmak.

 

*48. mad. (4. bendi): Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


* 48. mad. (5. bendi): Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkûm olmamak.

 

*48. mad. (7. bendi) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

 ŞARTLARI TAŞIYAN SÖZLEŞME YAPILACAK AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANINDAN İSTENİLEN BELGELER

1-  T.C Kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylıfotokopisi.

 

2-   Sağlık bakanlığınca tescil edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Uzman/Başkan Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabuledilecektir.).)*

 

3-  İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge. ( E- Devlet Kapısından alınan adli sicil ve sabıka kaydı belgesi kabuledilecektir.)

 

4-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecekakıl hastalığıbulunmadığına dair, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekiminden alınacak olan tek hekim sağlık raporu.(sadece yukarıdaki ibarenin belirtildiği raporlar değerlendirmeyealınacaktır.)

 

5-    Ailesağlığıçalışanıolaraksözleşmeimzalamakistediğinevealtıayöncesinekadar

başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe. 6- Dört adet vesikalık fotoğraf.(Fotoğrafların arkasına isim yazılacaktır.)

7- Aile hekiminin, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (Form 4).

(Aile Hekimi yalnızca 1 kişiye Form-4 verebilir)

 

*Diplomanın arka yüzünde bulunan diploma tescil tarihi ve numarası http://sbu2.saglik.gov.tr/ysp/(Personel Bilgi Bankası) web adresinden kontrol edilecektir.

 

Başvuru, bir dosya ile şahsen sözleşme yapılacak kişi tarafından Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden girişi yapılarak,(Dilekçe-1 ilk sırada olacak şekilde) Personel Hizmetleri Atama Birimine yapılacaktır. 3. Şahıs ve Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.


MÜRACAAT TARİHİ VE SONUÇLARIN YAYINLANMASI

 

Başvurular, 26/10/2021 tarihinde baslayacak 01/11/2021 tarih saat:17:00’e sona erecektir.

 

Müracaatların değerlendirilmesi Müdürlüğümüzce olusturulan “Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı Yerleştirme Komisyonu” tarafından yapılacak ve değerlendirme neticesi Müdürlüğümüz “https://balikesirism.saglik.gov.tr/web sayfasından ilan edilecektir.

 

YerlestirildikleriilanedilenveGüvenliksorusturması/arsivarastırması(17Nisan2021tarihve 31457 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 07/04/2021 tarih ve 7315 Nolu GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU’nun, 3. Maddesine istinaden) sonuçlanan Aile Sağlığı Çalışanı adayları Güvenlik soruşturması/arşiv araştırmasının sonuçlanmasına takiben bizzat (Aile Hekimi ile birlikte) Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine müracaat ederek sözleşme imzalamak zorundadırlar. Sözleşme imzalamayanlar haklarından feragat etmişsayılırlar.

 

Aile Sağlığı Çalışanı pozisyonu için kamu personeli olmayan 1 (bir) Aile Sağlığı Çalışanı ile sözleşme imzalanacaktır.

 

Yerleştirilen kişinin başvurusundan feragat etmesi, sözleşme imzalanmaması veya Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması olumlu sonuçlanmaması halinde başvuruda öncelikli 2.veya3. Kişiye (şartları taşıması kaydı ile) sözleşmeimzalatılır.

 

 

 

 

İLAN TAKVİMİ

26 Ekim 2021-01 Kasım 2021

Müracaatların kabulü

03 Kasım 2021

Komisyonun toplanması

05 Kasım 2021

Yerleştirme sonucunun Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması

 

 

Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanı Başvuru Formu(DİLEKÇE-1)
 

Aile Hekimi Başvuru Formu (FORM-4)

Yerleştirme Yapılacak Boş AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM LİSTESİ Tıklayınız

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısı