Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 16/01/2018

KAMU YATAKLI SAGLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

1. Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek,
2. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
3. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
4. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve gereken tedbirleri almak,
5. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.
6. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,
7. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
8. Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,
9. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları il düzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek.
10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
11. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak